SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB „Itina“, juridinio asmens kodas 303028890, adresas Miesto a. 8, Žagarė, Joniškio rajonas, PVM mokėtojo kodas – LT100012473817.

E-parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu – https://bikewash.lt.

Pirkėjas – fizinis asmuo, pagal galiojančius aktus galinti sudaryti sandorius, kuris perka prekes savo verslui ir dalį prekių asmeniam vartojimui.

Pirkėjas – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes ir pagal galiojančius aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes savo verslui ir dalį prekių asmeniam vartojimu.

Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių ir paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybėsir kitos nuostatos.

Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas, kartu arba atskirai.

Prekės, paslaugos – tai, kuo prekiaujama E-parduotuvėje.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės nustato Pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su prekių ir paslaugų pirkimu ir pardavimu susijusias nuostatas perkant šioje E-parduotuvėje.
 2. Pirkėjas norėdamas pirkti prekes ir paslaugas E-parduotuvėje turi patvirtinti savo sutikimą susipažinti ir laikytis E-parduotuvės Taisyklių. Jei pirkėjas neperskaitė, nesuprato ar nesutiko su taisyklėmis, jis negali pirkti prekių ir paslaugų E-parduotuvėje. Pirkėjas patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, patvirtina kad jas supranta ir su jomis sutinka
 3. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo E-parduotuvėjė.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir pirkėjo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį, pasirenka pristaymo būdą ir apmokėjimo būdą ir visiškai apmoka užsakymą.
  2. Pardavėjas patvirtina pirkėjo užsakymą, parodydamas ir atsiųsdamas užsakymo informaciją ir patvirtinimo pranešimą el. paštu ar telefonu, arba atsiųsdamas PVM sąskaitą faktūrą. 
  3. Pardavėjas turi teisę siųsti ar parodyti Pirkėjui kitus tarpinius pranešimus iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui apie reikalingą atlikti apmokėjimą arba patvirtinimą, kad apmokėjimas yra gautas.

  PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų ir instrukcijų bei Lietuvos Respublikos aktų.
  2. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir pakeisti nekokybiškas ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.
  3. Pirkėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo Pirkėjui kainą ir kitus mokėjimus, taip pat apmokėti prekių grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.
  4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą prekes pasiimant iš Pirkėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Pardavėjo nustatytą terminą.
  5. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes, jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomus prekių defektus kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Pardavėją turi informuoti.
  6. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti E-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam E-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams ir laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami ir įvykdomi, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.
  2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.
  3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.
  4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo būdas.
  7. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  8. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų.

  PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

  Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais, su PVM mokesčiu.

  Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito tokiu būdu: sumoka pavedimu į nurodytą banko sąskaitą.

  Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

  Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

  Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma E-parduotuvėje.

  Perkant prekes E-parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

  Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu ir išsiunčiami el. paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

  PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

  Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomas prekių pristatymo (atsiėmimo) būdas: nurodytu pirkėjo adresu.

  Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir laiku, Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats arba per įgaliotą atstovą Pardavėjo nurodytoje vietoje. Jeigu Pirkėjas nurodo kitą gavėją, Pirkėjas užtikrina, kad nurodytas gavėjas ar jo atstovas prekes atsiims Pardavėjo nurodytu metu ir nurodytoje vietoje.

  Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą, Pardavėjas gali prekes pristatyti pats arba per įgaliotą atstovą arba per kurjerį. Pasirinkus prekių pristatymą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ir turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti pristatomų prekių, o Pardavėjas jas (pats ar per kurjerį) pristato tuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas, tokiu atveju Pardavėjas laikomas tinkamai pristatęs prekes ir Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

  Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo mokesčius, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

  Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo terminus, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys terminai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

  Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo prekių pristatymo datos.

  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

  Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

  Prekių atsitiktinio praradimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

  PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

  Jei norite grąžinti nekokybišką produktą, turėtumėte jį išsiųsti paštu: Miesto a. 8, Žagarė, Joniškio rajonas.

  Jei grąžinate brangesnes prekes, galite apsvarstyti galimybę pasinaudoti sekama siuntimo paslauga arba įsigyti siuntimo draudimą. Negarantuojame, kad gausime Jūsų grąžintą prekę.

  Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

  Jūs būsite atsakingas už savo siuntimo išlaidų, susijusių su prekės grąžinimu, apmokėjimą. Siuntimo išlaidos negrąžinamos. Jei jums grąžinami pinigai, grąžinimo siuntimo išlaidos bus išskaičiuotos iš jūsų grąžinamų pinigų.

  Priklausomai nuo to, kur gyvenate, laikas, per kurį pakeistas produktas jus pasiekia, gali skirtis.

  Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Pirkėjas-vartotojas prašymą ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

  PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

  Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve.

  Pardavėjo privatumo politika nurodyta E-parduotuvės Privatumo politikos puslapyje.

  PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

  Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

  Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.

  Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjui naudojantis E-parduotuvėje pateikti duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

  Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra atsakingas už padarinius, susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.

  Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.

  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis / Pirkimo – pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  Jei Pardavėjo E-arduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

  Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   Taisyklės ir pirkimo – pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

   Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

   Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo E-parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

   Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

   Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   Pirkėjas-vartotojas prašymą ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

   Pirkėjas – fizinis asmuo, pagal galiojančius aktus galinti sudaryti sandorius, kuris perka prekes savo verslui ir dalį prekių asmeniam vartojimui.

   Pirkėjas – Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes ir pagal galiojančius aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes savo verslui ir dalį prekių asmeniam vartojimu.

   Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių ir paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės ir kitos nuostatos.

   Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas, kartu arba atskirai.

   1.  

   KONTAKTAI

   Miesto a. 8, Žagarė, Joniškio raj.

   El. paštas: uabitina@gmail.com

   Tel. Nr. +370 614 22008

   ×